Statut

 

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

§ 1

 1.   Fundacja pod nazwą „Salemander” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ivete Spolnikova zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Bronsztejna w kancelarii notarialnej we Wrocławiu 50-106 Wrocław Rynek 7 p.IV w dniu 01.08.2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.   Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 § 2

1.   Fundacja ma osobowość prawną.

2.   Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 § 3

 1.   Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2.   Fundacja może używać logo z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 4

 1.   Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 5

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 § 6

 Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

 Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

 Celami Fundacji są:

 1. Zwiększanie i upowszechnianie dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej.
 2. Propagowanie godnego, aktywnego i zdrowego starzenia się.
 3. Zmniejszanie nierówności w zakresie ochrony stanu zdrowia.
 4. Wspieranie aktywności fizycznej, gospodarczej i społecznej zwłaszcza wśród  społeczności ubogich i wiejskich.
 5. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem.
 6. Wspieranie grup defaworyzowanych społecznie, w tym chorych (ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących na choroby nerwowo- mięśniowe) niepełnosprawnych i  w podeszłym wieku.
 7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w profilaktyce społecznej.
 8. Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji i poziomu korzystania z nich.
 9. Wyrównywanie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.
 10. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
 11. Wspieranie równouprawnienia płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego.
 12. Zwalczanie dyskryminacji.

 § 8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną i wydawniczą.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami biznesowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 3. Zakup i udostępnianie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych.
 4. Współpracę ze środowiskiem lekarskim i fizjoterapeutycznym,  w szczególności w zakresie opieki domowej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.
 5. Organizacje szkoleń, wykładów, warsztatów, konferencji, konsultacji i seminariów.
 6. Prowadzenie działalności wspierającej i aktywizującej osoby defaworyzowane.
 7. Prowadzenie działalności badawczej i naukowej w zakresie medycyny i rehabilitacji, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami.
 8. Wspieranie lub prowadzenie placówek medycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.
 9. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 § 9

 1. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

2. Działalność nieodpłatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 8. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w Uchwale.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza.

4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji.

 § 10

 Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset) złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 § 12

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

 § 13

 1.  Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

e) subwencji osób prawnych.

f) dochodów z działalności odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów  mogą być użyte

do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu,  o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 Rozdział IV – Władze Fundacji.

 § 14

 

 1. Władzami Fundacji jest:

– Zarząd Fundacji.

§ 15

 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób.  Zarząd  Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały na czas nieokreślony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

c) śmierci członka Zarządu

d) odwołania przez Zarząd z powodu rażącego uchybienia przy pełnieniu funkcji

3. W miejsce ustępującego członka Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu, wstępuje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

4. W miejsce ustępującego Prezesa Zarządu wstępuje osoba wskazana przez Wiceprezesa Zarządu.

 § 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:

a)      wyznaczanie głównych kierunkōw działania Fundacji

b)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c)      uchwalanie regulaminów,

d)     sprawowanie nadzoru nad majatkiem Fundacji,

e)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

f)       podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, związanych z działalnością statutową Fundacji

g)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

i)        kierowanie pracami związanymi z realizacja celów statutowych Fundacji

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy równej ilości głosów – głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informacje poczta elektroniczna nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji 

§ 17

 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

 

Rozdział V – Zmiana Statutu

 § 18

 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celōw Fundacji.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Połączenie z inną fundacją.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej jednomyślne.

Likwidacja Fundacji.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone  mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o podobnych celach.

 § 21

 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sadowym.